Turun Seudun Nuorisoasunnot ry säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Nuorisoasunnot ry ja sen kotipaikka on Turku.

2§ Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää ja parantaa alle 30-vuotiaiden nuorten asunto-oloja ja elämänhallintaa. Tarkoituksena on etsiä vaihtoehtoja itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille tarkoitettujen asuntojen aikaansaamiseksi sekä edistää nuorten omaehtoista toimintaa elinolosuhteidensa kohentamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee valistustyötä nuorten asunto-oloja koskevissa kysymyksissä sekä toimii yhteistyössä julkisen sektorin palvelutuottajien, eri kansalaisjärjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa nuorten itsenäistymisen edistämiseksi.

Yhdistys edistää nuorille tarkoitettujen, voittoa tavoittelemattomien, asuinkiinteistöjen ja asuntojen aikaansaamista tuottamalla, hankkimalla ja ylläpitämällä niitä. Yhdistys tekee toimintaansa tunnetuksi harjoittamalla tiedostus- ja julkaisutoimintaa sekä muilla vastaavilla tavoilla. Yhdistys kerää yhteen ja organisoi nuorisoasuntotalojen asukkaita talojen hallinnon, hoidon, asukas- ja vapaa-ajan toiminnan järjestämiseksi.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää muuta vastaavaa omatoimista varainhankintaa.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3§ Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta se käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.

4§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua rekisteröidyt yhdistykset, muut oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt sekä täysivaltaiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi.

Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä julkisyhteisöjä. Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen kummallekin jäsenryhmälle erikseen määräämän jäsenmaksun.

5§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukseen on oikeus osallistua kullakin yhdistyksen varsinaisella ja kannatusjäsenellä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaisia kokouksia pidetään vuoden aikana kaksi hallituksen määrääminä päivinä. Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun aikana ja syyskokous viimeistään marraskuun kuluessa.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää ilmoittamaansa asiaa varten. Asia on mainittava kokouskutsussa.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin. Jos vaaleissa pyydetään lippuäänestystä, on sellainen toteutettava. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus
 • kuullaan tilikertomus edelliseltä vuodelta ja tilintarkastajan lausunto
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään viikkoa ennen kokousta hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi
 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet
 • valitaan yhdistyksen varsinainen tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
 • käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään viikkoa ennen kokousta hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat.

6§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja tarvittavat toimihenkilöt ja määrää heidän palkkionsa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja muulloinkin, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys hallituksen kokouksissa on avoin.

7§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

8§ Tilinpäätös ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis tilintarkastajalle esitettäväksi ennen tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun loppua.

Tilintarkastajan tulee kalenterivuosittain tarkastaa yhdistyksen hallinto ja tilit ja kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen esittämisestä tarkastettavaksi antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallinnosta, kirjanpidosta ja varojen hoidosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Tilintarkastajan on muinakin aikoina sitä ennalta ilmoittamatta oikeus tarkastaa yhdistyksen tilit.

9§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan paikallisesti ilmestyvässä lehdessä tai lähetetään kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Kokousten välillä on oltava vähintään 30 päivää.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus Nuorisoasuntoliitto ry:n käytettäväksi yhdistyksen päämäärien mukaiseen toimintaan Turun kunnassa tai seutukunnalla.

Nal_Turunseudun_valko_nelio

Turun Seudun Nuorisoasunnot ry
Ratapihankatu 28 as 7, 20100 Turku
0400 491761
info@turunnuorisoasunnot.fi